تشکیل هزاران پرونده فساد اداری و مالی دادگاههای عراق

تشکیل هزاران پرونده فساد اداری و مالی دادگاههای عراق

مشاور نخست وزیر عراق از معرفی دستکم ۱۸ وزیر و ۱۰۰ مدیرکل و مسئول به دادگاه درارتباط با جرائم و فساد مالی و اداری خبر داد. به گزارش پرس شیعه، "ولید الحلی" فاش کرد: کمیته بررسی پاکدستی، اخیراً ۱۵ هزار پروندۀ مربوط به فساد...