پاداش بصیرت‏ چیست؟

پاداش بصیرت‏ چیست؟

در قرآن کریم، مزد افراد بصیر چیزى بیش از هشت بهشت دانسته شده است: «و لدینا مزید».و نزد ما نعمت هاى بیشترى هست. خداوند در قرآن کلمه «مزید» را توضیح نداده، ازاین رو کمیّت و کیفیت حقیقى این کلمه هنوز براى هیچ کس روشن نشده...