سال سیاه حقوق بشر در سایه پادشاهی سلمان عفو بین الملل:

سال سیاه حقوق بشر در سایه پادشاهی سلمان

سازمان عفو بین الملل، نخستین سال پادشاهی "سلمان بن عبدالعزیز" را برای حقوق بشر "سیاه" توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از "منامه پست" در بیانیه عفو بین الملل آمده است، در نخستین سال حکومت سلمان بن عبدالعزیز وضعیت حقوق...