پیشنهاد ایتالیا برای ساخت بیمارستان در تهران

پیشنهاد ایتالیا برای ساخت بیمارستان در تهران

هیات پارلمانی ایتالیایی با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران و اعضای ستاد توسعه و سرمایه گذاری اقتصادی سازمان دیدار و در زمینه های مختلف تبادل نظر کردند. به گزارش پرس شیعه، هیات پارلمانی ایتالیایی؛ سناتور...