پارلمان مونته نگرو به عضویت در ناتو پاسخ مثبت داد

پارلمان مونته نگرو به عضویت در ناتو پاسخ مثبت داد

پارلمان مونته نگرو با اکثریت آراء از پیوستن این کشور در ناتو حمایت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، پارلمان مونته نگرو در جلسه رای گیری با موضوع عضویت در ناتو قطعنامه ای برای حمایت از این اقدام صادر...