اعلام همبستگی پارلمان پرتغال با ملت فلسطین

اعلام همبستگی پارلمان پرتغال با ملت فلسطین

پارلمان پرتغال با اکثریت آرا به پیش نویس طرحی برای همبستگی با ملت فلسطین و محکومیت نقض حقوق اساسی آنان در اراضی اشغالی رای داد. به گزارش پرس شیعه؛ حزب سوسیالیست، حزب فراکسیون چپ گرا، حزب کمونیست، حزب سبز و حزب افراد و...