کتاب پاسخ به شبهه و پرسش منتشر شد به قلم حسین سوزنچی؛

کتاب پاسخ به شبهه و پرسش منتشر شد

پنجمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان «پاسخ به شبهه و پرسش» ،به قلم حسین سوزنچی محقق گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه به زیور چاپ نشست. به گزارش پرس شیعه؛ پنجمین جلد از...