پایان نام نویسی یازدهمین دوره آزمون مدرک به حافظان قرآن کریم

پایان نام نویسی یازدهمین دوره آزمون مدرک به حافظان قرآن کریم

نام نویسی یازدهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با شرکت ۶ هزارو ۷۷۱ نفر به پایان رسید. به گزارش پرس شیعه؛ نام نویسی یازدهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با شرکت ۶ هزارو ۷۷۱ نفر به پایان رسید....