راه اندازی پایگاه اینترنتی اطلاعات اسلامی و ارائه مشاوره به جوانان در سنگاپور

راه اندازی پایگاه اینترنتی اطلاعات اسلامی و ارائه مشاوره به جوانان در سنگاپور

مقامات سنگاپوری از راه اندازی یک پایگاه اینترنتی برای ترویج اطلاعات اسلامی و ارائه مشاوره به جوانان در این کشور خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اینترنتی ترویج اطلاعات اسلامی و ارائه مشاوره به جوانان امروز در...