آماده سازی پایگاه هوائی همدان برای استقرار دوباره هواپیماهای روسی اسپوتنیک مدعی شد:

آماده سازی پایگاه هوائی همدان برای استقرار دوباره هواپیماهای روسی

یک رسانه روسی مدعی برنامه ریزی برای آماده سازی پایگاه هوایی همدان جهت استقرار مجدد بمب افکن های روسیه در راستای مبارزه با تروریسم در منطقه شد. به گزارش پرس شیعه؛ اسپوتنیک به نقل از یک روزنامه چاپ روسیه مدعی شد که مسکو و...