استقبال تلگرامی ها از کانال روشنگری “بزک”

استقبال تلگرامی ها از کانال روشنگری “بزک”

پوسترهای "بزک"(بررسی زوایای کمتر دیده‌ شده) مجموعه پوسترهایی است علیه پروژه نفوذ با هدف روشنگری و جلوگیری از بزک دشمن و نیز نفوذ بیگانگان در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی و... کشور. به گزارش پرس شیعه، این پوسترها که با زبان...