پلیس غنا صاحب مسجد شد

پلیس غنا صاحب مسجد شد

مسجدی با ظرفیت هزار نمازگزار به منظور بهره‌ برداری پرسنل پلیس غنا، در شهر آکرا، پایتخت این کشور افتتاح شد. به گزارش پرس شیعه؛ مسجدی با ظرفیت هزار نمازگزار به منظور بهره‌ب رداری پرسنل پلیس غنا، در شهر آکرا، پایتخت این...