شستشوی مغزی پناهجوی سوری در آلمان!

شستشوی مغزی پناهجوی سوری در آلمان!

گزارشهای رسانه‌ای در آلمان حاکی است، جوان پناهجوی سوری که پس از بازداشت دست به خودکشی زد، در آلمان شستشوی مغزی شده بود. به گزارش پرس شیعه؛ "جابر البکر" جوان پناهجوی سوری پس از بازداشت به اتهام ارتباط با تروریسم، در...