اولین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ در سال جدید

اولین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ در سال جدید

هشتادو یکمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان شهر و مناسک در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ هشتادو یکمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «شهر و مناسک» در روز...