نشست روش‌ شناسی نائینی به مثابه الگوی تولید اندیشه برگزار می‌شود

نشست روش‌ شناسی نائینی به مثابه الگوی تولید اندیشه برگزار می‌شود

نشست روش شناسی نائینی به مثابه الگوی تولید اندیشه در جامعه ایرانی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ دفتر کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی پژوهشگاه، چهارمین کرسی...