پخش پیام امام (ره) در روز کارگر سال ۵۸ از تاریخ شفاهی ایران

پخش پیام امام (ره) در روز کارگر سال ۵۸ از تاریخ شفاهی ایران

شبکه مستند سیما امروز در قالب مجموعه «تاریخ شفاهی ایران» میزگرد تلویزیونی در سال ۵۸ با حضور وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی و پیام امام خمینی در سال ۵۸ به مناسبت روز جهانی کارگر را پخش می کند. به گزارش پرس شیعه؛ قسمت جدید...