ژاندارم های اردنی چه خدماتی را به آل خلیفه می دهند؟

ژاندارم های اردنی چه خدماتی را به آل خلیفه می دهند؟

جریان وفای اسلامی بحرین از بازگشت مجدد نیروهای ژاندارمری اردن برای شکنجه زندانیان بحرین خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، نیروهای اردنی، ضمن شکنجه تعدادی از زندانیان بحرینی، سر عده از از آنها را تراشیده...