تقویت تفکر در کودکی انسان را از پذیرش‌ های کورکورانه باز می‌ دارد یک کارشناس فلسفه:

تقویت تفکر در کودکی انسان را از پذیرش‌ های کورکورانه باز می‌ دارد

یک نویسنده کتاب فلسفه برای کودکان با رویکرد ایرانی اسلامی معتقد است تقویت و تحکیم تفکر و طرح پرسش و چرایی جویی‎ها در کودکی همانند همان بذری است که ریشه شخصیت کودک رابرای آینده مستحکم می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...