تعداد حجاج نسبت به گذشته کاهش یافت افقهی مطرح کرد؛

تعداد حجاج نسبت به گذشته کاهش یافت

یک کارشناس مسائل خاورمیانه، تاکیدکرد:‌ تولیت حرمین الشریفین برگ برنده سیاسی واقتصادی سعودی‌ ها است، اگرچه دربرابر این موضوع کوچکترین ارزشی برای جان زائران خانه خدا قائل نیستند. به گزارش پرس شیعه؛ سیدهادی سید افقهی...