کارگاه‌ های اندیشه ورزی مبتنی بر بیانات رهبری برگزار می شود

کارگاه‌ های اندیشه ورزی مبتنی بر بیانات رهبری برگزار می شود

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سلسله کارگاه های تخصصی اندیشه ورزی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سلسله کارگاه های تخصصی اندیشه ورزی مبتنی بر بیانات مقام...