علمای شیعه کارگیل کشمیر بعد از سالها به اختلافات پایان دادند

علمای شیعه کارگیل کشمیر بعد از سالها به اختلافات پایان دادند

رهبران دو گروه شیعه در کارگیل کشمیر با وساطت تعدادی از علما به اختلاف های خود پایان دادند. به گزارش پرس شیعه؛ علمای شیعه «گروه مدرسه اسلامی» و «بنیاد یاد امام خمینی(ره)» در کارگیل کشمیر، با وساطت تعدادی از علما و...