گاف جدید الجزایر، این بار در کتاب تاریخ !

گاف جدید الجزایر، این بار در کتاب تاریخ !

هنوز جوهر اصلاحِ نقشۀ فلسطین در کتاب های جغرافیای دبیرستان الجزایر خشک نشده است که اشتباه نابخشودنی دیگری در این کتاب ها، جنجال برانگیز شد. به گزارش پرس شیعه؛ چندی پیش، در کتاب های جغرافیای سال تحصیلیِ جدید دبیرستان...