جمع‌ آوری کتاب جغرافیا به‌ خاطر اسرائیل

جمع‌ آوری کتاب جغرافیا به‌ خاطر اسرائیل

تمامی نسخه‌های کتاب جغرافیای مدارس راهنمایی الجزایر به علت یک اشتباه جمع آوری می‌شود. به گزارش پر شیعه؛ وزارت آموزش و پرورش الجزایر کتاب جغرافیا را از مدارس این کشور به علت چاپ کلمه "اسرائیل" به جای نام فلسطین در یکی...