تاکید بر جزایر مصری در کتاب جغرافی عربستان سعودی + سند

تاکید بر جزایر مصری در کتاب جغرافی عربستان سعودی + سند

کتب درسی جغرافیای مدارس عربستان، بر مصری بودن جزایری که سیسی آنها را به سعودی‌ ها بخشید، تاکید دارد. به گزارش پرس شیعه؛ تصویر منتشر شده از کتاب جغرافیای مدارس عربستان، نشان می دهد که دو جزیره تیران و صنافیر، متعلق به...