صلح داخلی آلمان در سایه بحران پناهندگان در خطر است رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان:

صلح داخلی آلمان در سایه بحران پناهندگان در خطر است

رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان درباره شورش و ناآرامی ها در سایه بحران پناهندگان هشدار داده و صلح داخلی را در معرض خطر ارزیابی کرد. به گزارش پرس شیعه، "کلاوس بوییلون"، رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان در گفتگو...