افزایش دو برابری کودکان کار در سوریه

افزایش دو برابری کودکان کار در سوریه

شمار کودکان کارازابتدای جنگ علیه سوریه به شکل چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که بسیاری ازکودکان به ویژه کودکان پناهجو برای تامین خانواده های خود مجبور به کار کردن شده و تنها نان آور خانواده می شوند. به گزارش پرس شیعه...