کاری که هندوها به خاطر یک گاو با دختران مسلمان کردند

کاری که هندوها به خاطر یک گاو با دختران مسلمان کردند

هندوهای افراطی دو دختر مسلمان را به اتهام دروغین خوردن گوشت گاو به شیوه ای وحشیانه مجازات کردند. به گزارش پرس شیعه؛ دو زن مسلمان در هند به اتهام خوردن گوشت گاو از سوی هندوها مورد تجاوز قرار گرفتند. یک دختر مسلمان که در...