نوشته هایی با برچسب "گزیده کاریکاتور"

کاریکاتور؛ جنگ بی پایان در سوریه

کاریکاتور؛ جنگ بی پایان در سوریه

کاریکاتور های امروز را با موضوعات ناکارآمدی راه‌حل های غرب برای اتمام جنگ در سوریه و تاثیر جنگ بر خانواده ها و کودکان در این کشور خواهید...

برترین کاریکاتورها؛ ممانعت اروپا از ورود مهاجرین

برترین کاریکاتورها؛ ممانعت اروپا از ورود مهاجرین

کاریکاتورهای امروز را با موضوعات پیرامون جلوگیری اروپا از ورود مهاجران، شرایط سخت پناهندگان کشور های جنگزده پشت مرز ها و اردوگاه های موقت خواهید...

برترین کاریکاتورها؛ کودکان جنگ

برترین کاریکاتورها؛ کودکان جنگ

کاریکاتورهای این بخش را با موضوع جن و تاثیر آن بر کودکان خواهید...