شایعه :گم شدن دختربچه ای به نام تینا در تهران

شایعه :گم شدن دختربچه ای به نام تینا در تهران

متن شایعه «اهالی تهران – این دختر خانوم کوچولو دیروز ساعت ۲ برا خرید نون بیرون رفته و دیگه برنگشته لطفا انتشار بدید و اگه ب موضوع مشکوکی برخوردکردید خبربدید. ۰۹۳۹۳۵۶xxxx – شماره باباش – همه فروارد کنید.» پاسخ شایعه این...