جمهوری آذربایجان سامانه «گنبد آهنین» از رژیم صهیونیستی می خرد در تقابل با ارمنستان؛

جمهوری آذربایجان سامانه «گنبد آهنین» از رژیم صهیونیستی می خرد

تنها یک هفته پس از به نمایش گذاشتن سامانه های موشکی ساخت روسیه توسط ارمنستان، جمهوری آذربایجان تصمیم گرفت سامانه گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی خریداری کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از تایمز آو اسرائیل، جمهوری...