چرا ملاها و روضه خوانها در محرم پول می گیرند ؟!

چرا ملاها و روضه خوانها در محرم پول می گیرند ؟!

فرض های شبهه صحیح نیست و طبعا نتیجه گیری از آنها هم صحت ندارد! متن شایعه " آقا یه سوال؟؟؟؟ چرا ملاها و روضه خوان ها و مداح ها تو محرم پول می گیرند . آشپز مفتی آشپزی می کنه آبدارچی هییت مفتی چایی می ریزه تکیه و حسینیه...