آیا تاریخ مصرف عربستان برای آمریکا تمام شده است؟ آینده پژوهی روابط آمریکا و آل سعود؛ با تکیه بر تئوری اعتبار زدایی

آیا تاریخ مصرف عربستان برای آمریکا تمام شده است؟

رویدادهایی را که امروز آل سعود از حیث بین المللی با آن گریبان گیر است نباید اتفاقی دید و یا خوشبینانه به نفع عربستان تفسیر کرد. به نظر می رسد همه این رویدادها، تکمیل کننده پازلی است که آمریکا برای عربستان چیده است... حجت...