برگزاری همایش اداره بهینه‌ تهران در ماه جاری

برگزاری همایش اداره بهینه‌ تهران در ماه جاری

دبیر همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهنیه شهر تهران گفت: با وضعیت فعلی تهران تا ۱۰ سال آینده با بحران مواجه می‌شود. به گزارش پرس شیعه، یحیی رحیم صفوی دبیر همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهنیه شهر تهران امروز...