نشستن دختران روی زین دو چرخه غیر شرعی است خاخام صهیونیستی:

نشستن دختران روی زین دو چرخه غیر شرعی است

رئیس گروه یهودیان حریدیم، دختران بالای ۵ سال را از دوچرخه سواری منع کرد. به گزارش پرس شیعه؛ رئیس گروه یهودیان حریدیم، که یهودیان متعصب هستند دختران بالای ۵ سال را از دوچرخه سواری منع کرد و آن را دور از شأن آنها...