اولین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان

اولین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان

نمایشگاه کتاب تهران میزبان اولین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان به گزارش پرس شیعه؛ در دیدار نماینده ایران با یوسف البلوشی مدیر کل روابط بین المللی وزارت فرهنگ عمان و نماینده کمیته مشترک فرهنگی ایران و عمان در حاشیه...