اشتباه کویتی‌ ها در جنگ ایران با عراق/کنایه صدام به امیر سابق کویت عبرت از تاریخ

اشتباه کویتی‌ ها در جنگ ایران با عراق/کنایه صدام به امیر سابق کویت

ﺷﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ، «ﺍﻣﻴﺮ سابق ﻛﻮﻳﺖ» ﺩﺭ کتاب ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺻﺪّﺍﻡ، ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺭفتم؛ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ، صدام به کنایه‌ کویت را...