ازدواج هم‌ زمان مرد کویتی با ۴ زن برای رو‌ کم‌ کنی همسر اول

ازدواج هم‌ زمان مرد کویتی با ۴ زن برای رو‌ کم‌ کنی همسر اول

همسر اول این مرد به او گفته بود که بعد از جدایی، عرضه ازدواج مجدد نداری و نمی‌توانی دختری پیدا کنی که حاضر باشد با تو زندگی کند. به گزارش پرس شیعه؛ یک مرد کویتی به خاطر روکم‌کنی همسر اول مطلقه‌اش، طی مراسمی همز مان با...